Intervju slobodan za objavu

 

Razgovaramo sa gosp. ®eljkom Vinskim predsjednikom Stranke Hrvatskog Zajedni±tva, koja je osnovana 2009. godine sa  planom da na slijedećim parlamentarnim izborima pobjedi preuzme vlast u RH te da realizira  ambiciozni gospodarski i politički program. Nakon neuspjeha na izborima, zamolili smo ga da nam  odgovori na nekoliko pitanja?

 

 

 

 

P. Da je Stranka hrvatskog zajedni±tva pobijedila na pro±lim izborima, ±to biste prvo napravili?

O. Najprije bi predloµio dono±enje Zakona kojima se ±tite hrvatski nacionalni interesi.

P. Koje?

O. Njih vi±e, Zakona kojima se uređuje funkcioniranje hrvatskog pravnog sustava i ±tite hrvatski nacionalni interes: 1. Osnivanje Hrvatske Svjetske Banku. 2. Zakon o vlasničkim udjelima u firmama od nacionalni interesa 51:49 u korist Drµave Hrvatske 3. Proglasili bi isključivi gospodarski pojas na jadranu. 4. Ukidanje financiranja nadri institucija iz Budµeta RH i druge da ne nabrajam. Realizirali bi program SHZ sa kojim smo izi±li na izbore.

P. Nisu li to duboki rezovi?

O. Jesu, ali su nuµni i neophodni ako µelimo izići iz krize ili ćemo raditi po starom i tonuti u blato jo± dublje..

P. Moµete li nam detaljnije objasniti kako bi proveli paritet vlasni±tva 49:51% u korist RH?

O. To je neotuđivo pravo na±ega naroda. Ovo imaju mnoge europske i zemlje svijeta. Prema tome ne govore istinu svi oni koji kaµu da nam to brani EU ili netko drugi,

P. Kaµete da bi odmah proglasili isključivi gospodarski pojas na moru. Kako kada nam to zabranjuje EU?

O. To je laµ. Nitko Hrvatskoj ne moµe zabraniti progla±avanje gospodarskog pojasa, nego naprotiv Skup±tina UN moµe i mora kazniti RH ako to ne učini odmah. Proglasila ga je  Slovenija i Italija i druge zemlje svijeta. Moramo i mi i time osigurati godi±nji prihod RH u iznosu od 11, milijardi kuna..

P. Rekli ste da bi Zakonom ukinuli financiranje nadri institucija koje?

O. Počev od Turističke zajednice, HGK i drugih. Njihovo financiranje prenijeli bi na dobrovoljno financiranje, odnosno na  korisnike njihovih usluga. Time bi se smanjili rashodi Budµeta.

P. Koliki proračunski rashode bi imali u 2012. godini.

O. Rashodnu stranu ograničili bi na 95 milijardi kuna, kao ±to je bila prije nekoliko godina. U tim razdoblju do danas nismo povećali broj zaposlenih u gospodarstvu nego smo ih smanjili. Prema tome, rashodi drµave mogu rasti paralelno sa povećanjem proizvodnih radnih mjesta.

P. A socijalan pitanja, kako njih rje±avati?

O. Povećanjem mirovina od 5 do 10%. Osigurati svoj djeci besplatni smje±taj u vrtićima.

    Đacima i studentima besplatno ±kolovanje. Majkama sa 3 i vise djece osigurati prosječna mjesečna primanja i sva prava iz radnog odnosa, kao da su zaposlene.

P. Gospodarskim programom SHZ  su predviđene investicije u iznosu od 55 milijardi eura i otvaranje 300 tisuća novim  mjesta. Zar to nije utopija u ovim kriznim vremenima, kada cijela EU grca u financijskim problemima?

O. Ne, to nije utopija to je Hrvatskom Narodu Bogom dano. Nalazimo se na takvom geografskom mjestu koje nam osigurava 7 međunarodnih koridora, jer smo vrata ulaza i izlaza robe iz EU u svijet. Kada smo vidjeli da nijedna politička stranka u RH neće prihvatiti istinu. Osnovali smo SHZ, koja sa realizacijom predstavljenih programa osigurava Hrvatskom Narodu i Drµavi Hrvatskoj sretnu budućnost u narednih 50 godina.

P. Kada je to  tako bajno kako to da na izborima u Sabor RH niste dobili ni jedan mandat?

O. SHZ je mlada stranka nema sredstava za promociju (Ukupno smo imali 6.200 kuna) Mediji nas nisu podrµali. I±li su za zaradom, a mi im to nismo mogli pruµiti. Narod nema informacije i u ovom moru stranka od 112 izgubila se je  SHZ, kao i mnoge druge. Izborni Zakon ide u prilog velikim strankama (Neparlamentarne stranke nemaju pravo niti kontrole na izborima kod prebrojavanja glasova, ±to mnogima osigurava krađu istih). Velike stranke imaju sredstva, medije, a i privilegije, pojedinaca koje su dali pojedincima u 20 godina njihove vladavine. Bilo bi pravo čudo da mlada medijski nepoznata stranaka osvoji mandate u Saboru RH, pod ovakvim uvjetima..

P. Nakon ±to ste izgubili izbore ±tio sada planirate?

O. Nastaviti sa programom Stranke hrvatskog zajedni±tva, kao da izbori nisu ni bili.

P. Obično se događa da kada jedna stranka izgubi izbore da izgubi i članove i simpatizere koje su tu stranku podrµavali. Zar se to neće dogoditi i SHZ?

O. Ne, naprotiv SHZ je vi±e dobila kvalitetnih ljudi u ovih 15 dana od kada su zavr±ili izbori,  koji joj se stavljaju na uslugu, nego prije u godinu dana. Predsjednica jednog ogranka kaµe: "tek sada sam dobila snagu toliku da bi mogla poletjeti, tek sada  me nitko osim Boga ne moµe zaustaviti, SHZ pobjeđuje". Recite nam nekoga od drugih stranka, koje su izgubile izbore, da se tako pona±a. Nema ih. Znate za±to? Zato ±to su shvatili da bez realizacije programa SHZ nema boljeg sutra.

P. Da Vas sutra mandator Vlade gosp. Milanović pozove u vladu bi li se odazvali?

O. Za±to ne. Ovi programi su nacionalni programi i svaka Vlada, koja ih prihvati, u tom slučaju SHZ i svi njeni članovi i nezavisni stručnjaci, koji su kreatori i autori tih programa,  bi se staviti na raspolaganje toj Vladi. To bi bilo  rje±avanje hrvatskog nacionalnih interesa. SHZ, njenim članovima i simpatizerima i nezavisnim stručnjacima, nacionalni interes je ispred osobnog. Uvijek smo spremni biti u sluµbi naroda i Drµave Hrvatske.

P.  Cto mislite dali će Vas mandator Vlade RH Zoran Milanović pozvati ?.

O. Ne, neće i kada bi htio ne moµe.

P. Za±to ne moµe? On na to ima pravo i u Vladu moµe pozvati koga hoće.

O. Stranka SDP, kao i druge stranke, imaju povijesne dubioze, kojih se nije lako rije±iti,  koje im ne  dozvoljavaju realizaciju zdravih, gospodarskih i političkih programa. To su te±ke teme i treba vremena za njihovo elaboriranje.

P. Imate li neku poruku budućoj Vladi i građanima RH?

O. Mandator Vlade, Gosp. Zoran Milanović, ima jedinstvenu priliku koju do sada, od kada imamo Drµavu Hrvatsku, nitko nije imao, a pitanje je kada će je i dali će je itko vi±e takvu imati. Ima priliku da provede duboke promjene u sustavu vladavine RH. Te duboke promjene moµe napraviti u prvom mjesecu vladavine. Ako to ne napravi i ne iskoristi tu priliku u prvi mjesec dana vi±e je neće imati. U tom slučaju prokockat će svoj mandat, a narod i Drµavu Hrvatsku, ne samo da neće izvući, nego će ih jo± vi±e uvući u blato. Po drugom Va±em pitanju, ±to bi preporučio Hrvatskom Narodu?,  u ovoj situaciji ni±ta nego bih citirao onu narodnu poslovicu koja kaµe:

      Narod  ima vlast kakvu zasluµuje

P.  Hvala Vam                                                   

O. Hvala vama

Zagreb, 19. 12. 2011. godine.

Razgovor vodio Ivan ©..