Pregled zaključaka sa redovne sjednice HSSD, koja je održana 19. lipnja 2008. 
godine u prostorijama Instituta za Poljoprivredu i Turizam u Poreču

 

1. Potvrđuju se Zaključci s sastanaka održanog 29. svibnja u Vrgorcu gdje je na prostornoj lokaciji utvrđena kompatibilnost programa «MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH» i stvarnog prostora na predmetnom geografskom području. Svi nazočni su suglasni da predmetna lokacija odgovara funkciji cilja i to: geografski, ambijentalno, konfiguracijski i  po svojoj ukupnoj površini te njezinim specijalnim dijelovima. Polje «Rastok» površine cca 700 ha, sa ne ograničenim količinama pitke i industrijske vode, kao i polje „Jezero“ površine cca 500 ha, predstavljaju gotovo idealno područje za implementaciju i razvoj kombinatskog tipa proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda, osobito raznog voća i povrća. Utvrđeno je da je danas samo oko 10% raspoložive površine, na ovim poljima, privedeno svrsi što znači da oko 90% površine stoji na raspolaganju novim investitorima od kojih se očekuje značajno povećavanje hrvatskog izvoza ovih, u svijetu izuzetno visoko traženih, ekoloških proizvoda, čija je prodajna cijena nekoliko puta veća od sličnih proizvoda koji ne ispunjavaju ekološke standarde.

Svi nazočni su se usuglasili da je područje MCM,  površine cca 200 km2, locirano u najatraktivnijem dijelu Europe, gdje se sučeljavaju mediteranska i umjerena kontinentalna klima te kroz koje prolazi suvremena cestovna prometnica, koja ga povezuje na TENT mrežu i preko nje sa cijelim svijetom. Izravna blizina Luke Ploče osigurava pomorsku vezu sa cijelim svijetom za transport robe i putnika. Slijedom toga nazočni su jednoglasni da je predmetna lokacija geografski i funkcionalno prihvatljiva za većinu zemlja svijeta, što predstavlja temeljne preduvjete za implementaciju i dugovječni razvitak vrlo širokog spektra gospodarskih, društvenih zdravstvenih, obrazovnih, športskih i drugih programa, odnosno projekata. Sve važnije informacije, o ovom dijelu Programa, mogu se pronaći na: www.mladi.hssd.hr

 2. Svi programi i projekti, u okviru MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH, moraju sadržavati znanstvenu komponentu kao temeljni čimbenik za uključivanje mladih i talentiranih osoba u predmetno područje, po uzoru na znanstveni rad  kojeg vodi znanstvenik Korado Korlevic (Zvjezdarnica u Višnjanu, Istra, Hrvatska). Sa mladima treba raditi počev od vrtića pa do pod diplomskih studija uključujući andragoško obrazovanje i znanstveni rad sa osobama treće životne dobi.

 3. U što kraćem roku treba početi sa edukacijom domicilnog stanovništva, na kojem bi se trebali aplicirati predmetni programi i projekti, s ciljem da se čim temeljitije informira o  formalno-pravnim normama, poticajnim mjerama Ministarstva, koja se temelje na namjenskim financijskim sredstvima za poticanje ekološke proizvodnje, odnosno za druge konkretne namjene iz sadržaja ovih Programa i projekata. Posebno je potrebno naglasiti da se, kod programa ekološke poljoprivredne proizvodnje radi o visoko profitabilnim ulaganjima, a državni poticaji imaju za cilj da se ta proizvodnja čim više locira na nedovoljno gospodarski  razvijena područja, Republike Hrvatske, kako bi postigao čim ravnomjerniji regionalni razvoj, kao temeljni preduvjet moderne i socijalno senzibilne zemlje. U tu svrhu  treba osposobiti prostor  prizemlja zgrade sadašnje škole, u gradu Vrgorac, kako bi se mogao čim prije mogao opremiti kao edukacijsko središte za namjensko educiranje mladih.

 4. U roku od 60 dana, u suradnji sa: Ministarstvom Znanosti Obrazovanja i Sporta, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom turizma, Splitsko-dalmatinskom županijom i Grdom Vrgorcem organizirati trodnevnu edukaciju stanovništva Grada Vrgorca, na kojoj će se predstaviti program „Međunarodnog Centra Mladih“ sa naglaskom na značaj i potrebe pokretanja ekološke poljoprivredne proizvodnje, kako bi  se mogle obaviti sve potrebne pripreme na vrijeme, odnosno osigurali uvjeti za početak  tzv. Kombinatske poljoprivredne proizvodnje ekološke hrane - jela i pica za potrebe MCM, a i za daljnju distribuciju na domaće i svjetsko tržište.

 5. Grad Vrgorac i Hrvatski Svjetski Sabor trebaju izraditi program (elaborat) dovoda  pitke i industrijske vode u mjesto Orah te iz svih raspoloživih, domaćih i svjetskih, izvora osigurati financijska sredstva za realizaciju toga dijela programa. 

 6. Autori, odnosno nositelji Programa trebaju, u roku od 15 dana, trebaju dostaviti  svoj kratki životopis, sažetak Programa na 2 do 3 stranice teksta i prijedlog terminskog plana izvedbe. Ponovo se naglašava potreba da svaki program treba sadržavati znanstvenoistraživačku metodologiju i temeljne elemente za izravno i posredno uključivanje mladih i kreativnih kadrova u pripremu, aplikaciju, kontrolu izvođenja i regulaciju i tijeku primjene. Razvoj i aplikacija svih programa i projekta treba se obavljati u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, a sve po  uzoru na  znanstveni rad znanstvenika, gospodina Korada Korelvića, koji je određene znanstvene discipline digao na svjetsku razinu, (kroz čije  programe godišnje prođe 300 do 500 mladih iz cijelog svijeta).

 7. Zadužuje se prof. dr. Ivan Miloš, Majda Rubic, dipl. iur. i Bruno Poropat dipl. ing. arh., da u suradnji sa predstavnikom Ministarstva kulture RH, koje bi trebalo imenovati svoga službenog predstavnika u ovaj Program, izrade obrazac zaštite nematerijalne kulturne baštine i općeg dobra Republike Hrvatske te o uvođenju njihovog katastra, kojeg je neophodno izraditi prije ulaska Hrvatske u europsko-atlantske integracije.

 8. U što kraćem roku treba tražiti od svih Ministarstava Republike Hrvatske da potvrde imenovane osobe od strne Ministara (u Ministarstvima gdje je došlo do zamjene Ministra) ili da imenuju druge ovlaštene osobe, ako je u međuvremenu došlo do kadrovskih promjena u konkretnom ministarstvu. Isto tako treba zamoliti Ministre da zamijene imenovane predstavnike u HSSD-u koji nisu dovoljno aktivni, odnosno koji svojim radom ne pridonose unapređenju realizacije programa Međunarodnog Centra Mladih i Međunarodnog gospodarskog Centra.

 9. Ponovno treba pokrenuti program Hrvatske Svjetske Banke, što je za MEĐUNARODNI GOSPODARSKI CENTAR jedan od preduvjeta brze i kvalitetne realizacije tog programa kao i programa MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH.

 10. U najkraćem roku treba organizirati susret svih izabranih koordinatora mladih po županijama RH, upoznati ih sa programima MCM i MGC, kao i sa mogućnostima uključivanja svake Županije u Hrvatskoj kod realizacije tih programa. Sve s uvjerenjem da svaka Županija u Hrvatskoj posjeduje uvjete za realizaciju određenih programa realizira u svojoj Županiji, kako bi HSSD bio u mogućnosti sve ove programe zajednički  predstaviti hrvatskoj i svjetskoj javnosti te raditi na osiguravanju uvjeta za njihovu aplikaciju.

 11. Putem elektronske pošte i drugih raspoloživih sredstava treba informirati i stalno izvještavati Hrvate izvan Domovine. Hrvatskom Narodu izvan Domovine treba osigurati detaljne  informacije o Programima, kako bi se oni mogli uključiti u njihovu realizaciju, sukladno svom osobnom interesu. Hrvatima izvan Domovine treba omogućiti da svoje ideje i svoje programe mogu postaviti i realizirati po njihovim zamislima i rješenjima vodeći računa da se isti ukomponiraju  u  globalni koncept sveukupnog Programa.

12. U suradnji sa Hrvatima iz svijeta treba organizirati susret Hrvata po uzoru na održani susret grupe 100 u Clivalandu, kako bi se Hrvate izvan Domovine detaljno upoznalo sa programom MEĐUNARODNOG CENTAR MLADIH i MEĐUNARODNIM GOSPODARSKIM CENTOM .

13. Treba raspisati natječaj za projektno rješenje crkve u brdu Krstina sa križem, na području Vrgorca, koji će se graditi na brdu „Krstina“ vodeći računa o  maksimalnom očuvanju vanjskog ambijenta predmetnog krajolika.

14. Treba raspisati natječaj za izradu projekata križnog puta od popove kuće do brda „Krstine“ sa 14 stajališta.

15. Predlaže se organizatorima programa MCM da izrade aproksimativni troškovnik urbanizacije cijelog područna na kojem se treba aplicirati prethodno navedeni Program, a sve u svrhu izrade projektne dokumentacije i pronalaženja sredstava za izradu izvedbenih urbanističkih planova prema predloženom Projektnom zadatku.

16.  Do sada imenovani predstavnici Ministarstava Republike Hrvatske:

16. 1. Ministarstvo Znanosti obrazovanja i sporta, Pokrovitelja programa, čija funkcija pokriva više područja u Programu, imenovani su:

16. 1. 1.. Pomoćnik Ministra, gospodin dr. Dragan schwarz.

16. 1. 2. Pomoćnik Ministra gospodin Radovan Fuchs ph.d. (najavljeno imenovanje

            gospođice Ivane Puljiz umjesto gospodina Radovana Fuchsa).

16. 1. 3. Gospodin Vinko Purgar Viši stručni savjetnik za međunarodnu suradnju

16. 1. 4. Neven Vučkovoć dip.iur Pomoćnik Ministra normative i upravno pravne poslove.

16. 1. 5. Pomoćnik Ministra Stipe Mamić dipl.oec 

16. 2. Ministarstvo Poljoprivrede Ribarstva i Ruralnog Razvoja, imenovani su:

16. 2. 1. Gospodin Tomislav Petrović  dipl. ing., Načelnik.

16. 2. 2.Gospođa Ivka Suman Podgajski pomoćnica ministra

16. 2. 3.Gospodin mr. Mioroslav Božić, koji je imenovan dok je djelovalo Ministarstvo

            poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

 

16. 3. Ministarstvo Zdravstva i Socijalne Skrbi:

16. 3. 1. Gospodin doc. dr. sc Neven Ljubičić, nakon što je gospodin Neven Ljubičić   postao

            Ministar umjesto njega  imenovana je pomoćnica Ministra, gospođa Renata

            Mittermayer dr. med.

 

16. 4. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            Gosp. Mirjana Bakarić pomoćnica Ministrice.

 

16. 5. Ministarstvo Gospodarstva Rada i Poduzetništva:

16.5.1. Pomoćnik Ministra, gospodin Željko Tomašić.

16.5.2. Tajnik Ministarstava, gospodin Miljenko Pavlaković.

 

16.6. Ministarstvo Vanjskih Poslova:

16. 6. 1. Gospodin dr. Mišo Munivrana, načelnik odjela za Hrvatsko iseljeništvo i          useljeništvo.

16. 6. 2. Državna Tajnica, gospođa mr.sc. Marija Pejčinović.

16. 6. 3. Pomoćnica Ministra, gospođa mr. Jasna Mileta.

 

16. 7. Ministarstvo Mora prometa i infrastrukture:

16. 7. 1. Gospodin Damir Demonja

16. 7. 2. Gospodin Robert Boćac

 

16.8.Ministarstvo Pravosuđa:

16. 8. 1. Pomoćnik Ministrice, gospodin dr. Boris Koketi.

16. 8. 2. Pomoćnik Ministrice, gospodin Igor Mihaljević.

16. 8. 3. Glasnogovornica Ministarstva, gospođa Vesna Dovranić

 

16. 2. MINISTARSTVA KOJA DO DANAS NISU IMENOVALA SVOJE PREDSTAVNIKE:

 

16. 2. 1. Ministarstvo kulture.

16. 2. 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

16. 2. 3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

16. 2. 4. Ministarstvo turizma.

16 .2. 5. Ministarstvo obrane (najavilo svoga predstavnika).

16. 2. 6. Ministarstvo Financija.

 

Zaključeno je da treba poslati požurnicu svim Ministarstvima sa molbom da imenuju svoje predstavnike u skladu sa Zaključkom broj 4, od. 29.05.2008. godine, koji glasi:

 

  4. Budući da se radi o programima od šireg nacionalnog i međunarodnog interesa, a to znači i o osobito velikoj odgovornosti imenovanih osoba, drži se osobito važnim da se zamole sva ministarstva da, za prethodno navedene ovlaštene osobe, imenuju, prvenstveno, državne tajnike kako bi koordinacija između predmetno nadležnog ministarstva i nositelja pojedinih segmenata Programa, odnosno projekata bila što konkretnija, sadržajnija, kompetentnija i  učinkovitija.

 

16. 3. Pregled imenovanih od državnih institucija Republike Hrvatske.

 

16. 3. 1. Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Gospođa dr. Mileta Ančić-Berić

 

16. 3. 2. Zavod Za Zaštitu Prirode

Gospođa dr.vet.sc. Jasna Jeremić

 

16. 3. 3. Središnji držani ured za upravljanje državnom imovinom

16. 3. 3. 1. Katarina Ćop dipl. ing. Arh.zamjenica Državnog tajnika

16. 3. 3. 2. Branka Batradelić dipl. ing. Viši strani savjetnik

 

16. 3. 4. Fond za privatizaciju

16. 3. 4. 1. Gospodin Ivan Kovačev Šef službe prodaje nekretnina Zagreb

16. 3. 4. 2. Gospodin Joško Ivančić područni ured HFPSplit

16. 3. 4. 3. Gospodin Franjo Švob područni ured HFP Rijeka.

16. 3. 4. 4. Gospodin Zvonko Rac područni ured Vinkovci.

 

16. 3.  5.  Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

    Gospodin  Igor Maričić Ravnatelj agenciej

 

16. 3. 6.Olimpijski Odbor:

16. 3. 6.1. Gospodin Josip Čop

16. 3. 6.2. Gospodin Ivan Varvodić

 

16. 3. 7. Gospodarska komora

Gospodin Ondian Šegović dir. za turizam

 

16. 3. 8. Hrvatska matica iseljenika:

16. 3. 8. 1. Gospodin Jelinić Nikola, prof.

16. 3. 8. 2. Gospođa Dijana Mašala dipl.iur

 

16. 3. 9. Institut „Ruđer Bošković“:

16. 3. 9. 1. Gospođa dr. Zorka Mikloška

16. 3. 9. 2. Gospodin prof. dr. Stjepan Marčelja

 

16. 3. 10. Sveučilište u Zagrebu

Gospođa prof. dr. sc. Helena Mener

 

16. 3. 11. Nogometni savez Hrvatske:

16. 3. 11. 1. Gospodin  Branko Kaptalan,

16. 3. 11. 2. Gospodin Martin Novosel,

16. 3. 11. 3. Gospodin Hrvoje Mrkša

 

16. 3. 12.  Predstavnici Županija

Izbori predstavnika jedinica lokalne samouprave su u tijeku (većina županija održala je pripremni sastanak, a na idućem sastanku trebaju, od izabranih predstavnika Gradova i Općina, izabrati županijskog koordinatora za rad u HSSD)

 

17. Zakazuje se  slijedeći sastanak za srijedu 17. rujna 2008. godine  u 12,00 sati. Sastanak će trajati dva dana. Dnevni red će sudionici dobiti naknadno e –poštom.

 

 

            Sa poštovanjem,

 

                                                                                                Koordinator:

                                                                                                Niko Šoljak prof. ing.  

 

Vrgorac, 29. svibanj 2008.

Prilog: Zakljuci od 29.5.2008 i 8.5. 2008 godine.

 

            Pregled zaključnih razmatranja na redovitoj radnoj sjednici, koja je održana 29. svibnja 2008.
u prostorijama gradske vijećnice Grada Vrgorca

           

            Rad sjednice započet je u 12,30 sati srdačnim pozdravom svih nazočnih od strane domaćina gospodina Željka Pervana - dogradonačelnika grada Vrgorac, koji je najprije ispričao gospodina gradonačelnika koji nije bio u mogućnosti sudjelovati u radu sjednice Sabora. Ujedno je predstavio drugog dogradonačelnika gospodina Ivicu Pandžić, a potom posebno pozdravio gospođu Majdu Rubi ispred Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, gospodina Tomislava Petrovića, predstavnika Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja, gospodina Željka Vinskog, koordinatora programa „MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA“ u Karlovcu, predsjednika i tajnika HSSD Hrvatske gospodina Ivana Novosela te gospodina Ivana Pandžića, predsjednika HSSD Bosne i Hercegovine.

             Nakon domaćinskog pozdrava koordinator HSSD Hrvatska, gospodin Niko Šoljak,  predstavio je glavni program „HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA“, s posebnim osvrtom na proces realizacije programa „MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH“ na području garda Vrgorca. Ujedno je gospodin Željko Vinski predstavio program razvoja „MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA“ u Karlovcu.

             Uvodna izlaganja potakla su nazočne da uzmu svoj udio u raspravi iz kojih se može detektirati posebni interes za rad i razvoj prezentiranih programa te njihovo osobito značenje za gospodarski razvoj nedovoljno razvijenih dijelova Republike Hrvatske te njene promocije na međunarodnom planu. U cilju izravnog uvida u pogodnost prezentiranih lokacija, za implementaciju utvrđenih programa i projekata, obavljen je obilazak jednog dijela terena na području grada Vrgorac te vizualizacije pripadajućih terena na području Bosne i Hercegovine, grada Ljubuški. Posebnu pozornost izazvala je lokacija na kojoj je započeta realizacija  programa „MEĐUNARODNOG CENTRA MLADIH“.

            Ključni dio ovoga programa predstavlja Svjetska ulica gdje će, na dužini od oko 3 km, biti izgrađeni odgovarajući objekti za mlade čiji bi nositelji i investitori trebali biti predstavnici 50 zemalja iz cijeloga svijeta kojima će biti omogućena izgradnja prepoznatljive nacionalne arhitekture kao fizičkog simbola integracije cijelog svijeta na području Republike Hrvatske - grada Vrgorca, a što će predstavljati svijet u malom.

            Nakon toga kolona je krenula na obilazak terena od oko 5 km do crkve Gospe od Karmena (Zavjetne Gospe) gdje su prisutni upoznati sa poviješću tog svetišta i brdom „Krstina“ na kojem je, posebnim Programom, predviđena izgradnja najvećeg križa na svijetu s crkvom u brdu gdje će se svake godina organizirati specijalna krštenja s posebnim protokolom, specijalnim obilježjima i značenjima. Prisutni su obišli sela: Katavići, Buljani, Bilići, Šoljkove kuće, Vujčići (u kojem se je rodio Nikola Vujčić najbolji svjetski košarkaš igrač „Makbija“ iz Izraela), zatim Rljevici, Polići, Jelavići  Jakićevići Bubnje. Ispred svećeničke kuće sudionici su upoznati s sakralnim sadržajima, a potom su pješke, konjskom stazom - starim putem, prošetali do sela Kućetine, odnosno do vrha brda „Krstine“ gdje se nalazi vidikovac s kojeg se prostite pogled do grada Ljubuški i drugih dijelova Hercegovine sve do Međugorja i planine „Velež“ iznad grada Mostara na kojoj su se mogli uočiti i ostaci snijega. Sudionici su upoznati sa selima  Kućetine i  Pekušom, kao jedinim selima, na području Republike Hrvatske, do kojih se ne može doći kolskim putem s teritorija Republike Hrvatske. Domaćin je informirao nazočne da su probijanje i izgradnju pristupnog puta do sela Kućetine dragovoljno financirali starosjedioci Kućetina, koji danas žive u Australiji i Novom Zelandu i drugi domoljubi koji žive u Hrvatskoj i svijetu. Put je probijen s područja Hercegovine, uz napomenu da još uvijek nije probijen put do sela Pekuše, a što bi bilo neophodno napraviti. Nije ostvaren plan fizičkog posjeta sela Ćulava i Dragičevići, jer se približavao mrak.

            Sudionici skupa su oduševljeni prirodnim ljepotama, pitomim raslinjem i vrtačama gdje se i danas obraduje, manji dio, osobito plodne zemlje na kojoj se očekuje razvoj ekstra ekološke poljoprivredne proizvodnje.

            Nakon obilaska terena skup je nastavio sa radom u okvirima kojeg je obavljena analiza pojedinih sadržaja Programa te njihova pogodnost za implementaciju na vizualno pregledanom području, a što je bilo povodom da se utvrde slijedeći

 

Zaključci

 

1. Potvrđena su zaključna razmatranja s sastanka održanog u Zagrebu 08. svibnja 2008. godine te da su sadržaji programa „MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH“ usklađeni sa predloženom lokacijom za njihovu implementaciju na egoterenu, koji se ambijentalno uklapa u konfiguraciju terena na kojem se mogu realizirati svi navedeni projekti, koji su objavljeni na www.mladi.hssd.hr,  što čini zbroj  većeg broja pojedinačnih – specijalnih programa i projekata, koji sačinjavaju jednu homogenu cjelinu. Utvrđuje  se da je Program sadržajno složen te da sadrži nacionalna obilježja i međunarodno značenje, koji se može realizirati samo uz širu logistiku svih ministarstava Republike Hrvatske i pomoć europskih i drugih međunarodnih čimbenika, koji trebaju biti izravno ili neizravno uključeni u realizaciju MCM-h.

2. Prihvaćen je program „MEĐUNARODNI GOSPODARSKI CENTAR“ u Karlovcu, kojeg treba paralelno implementirati i promovirati sa programom „MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH“, na domaćoj i svjetskoj sceni.  

3. Imenovani predstavnici pojedinih ministarstava Republike Hrvatske trebaju predstavljati kompetentne i formalno ovlaštene osobe koje mogu operativno zastupati matično Ministarstvo, na području prethodno navedenih Programa i drugih projekata, koje Hrvatski Svjetski Sabor potiče i provodi. (Svjetski Likovni Centar Ludbreg i druge).  

4. Budući da se radi o programima od šireg nacionalnog i međunarodnog interesa, a to znači i o osobito velikoj odgovornosti imenovanih osoba, drži se osobito važnim da se zamole sva ministarstva da, za prethodno navedene ovlaštene osobe, imenuju, prvenstveno, državne tajnike kako bi koordinacija između predmetno nadležnog ministarstva i nositelja pojedinih segmenata Programa, odnosno projekata bila što konkretnija, sadržajnija, kompetentnija i  učinkovitija. 

5. Mole se prof. dr. Ivan Miloš i gos. Majda Rubic dipl. iur, da  pripreme prijedlog Programa i pravilnika kao podloge za izradu katastra nacionalnog, kulturnog i gospodarskog bogatstva. Ključni cilj ovoga katastra predstavlja utvrđivanje i službena registracija hrvatskog nacionalnog blaga kao najvažnijeg inputa, koji bi se trebao uporabiti za utvrđivanje i identifikaciju hrvatskih resursa s kojim Hrvatska ulazi u euro-atlanske integracije te za pretvaranje hrvatskog nacionalnog blaga u hrvatsko nacionalno bogatstvo, u čemu svoje važno mjesto imaju i programi HSSD Hrvatska, koji su najbliži aplikaciji na području gradova Vrgorac i Karlovac, a koji se mogu translatirati na druge gradove i općine RH, pod vodstvom Hrvatskog Svjetskog Sabora. 

6. Drži se osobito važnim da se svim veleposlanicima i konzulatima, koji su akreditirani na području RH,  prezentira dovršeni program „MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH“ s posebnim težištem na  program „Svjetska ulica“ na području grada Vrgorac. U tu svrhu neophodno je potrebno žurno imenovanje predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, koji bi trebao izravno sudjelovati u pripremi, izradi i kreaciji sustava prezentacije predmetnih programa predstavnicima pojedinih zemlja lociranih na području Republike Hrvatske.  

7. Budući da se i na području Republike Hrvatske sve više otvaraju punktovi za distribuciju i maloprodaju proizvoda ekološke poljoprivrede, koji se uvoze iz inozemstva, a u okolnostima kada u RH postoje velike, trenutno neobradive, poljoprivredne površine na kojima se može uspješno i konkurentno proizvoditi visoko-kvalitetne ekološke poljoprivredne proizvode te plasirati na području RH i svijeta, utvrđeno je da je neophodno potrebno nastaviti postojeće i potaknuti nove - intenzivnije aktivnosti na planu razvoja ove proizvodnje u kraškim poljima, koja raspolažu i sa vlastitim izvorima pitke vode. Kao matrični model razvoja suvremenog sustava zadružne proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda može poslužiti polje „Rastok“ na području grada Vrgorac sa površinom od oko 700 hektara, danas, neobradive visokokvalitetne, prirodne, nezagađene zelje, koja je logistički opskrbljena vlastitim izvorima pitke vode za navodnjavanje.

Pored toga, na području grada Vrgorac postoji i polje „Jezero“, koje posjeduje iste kvalitete kao i polje „Rastok“, koje je danas poznato po proizvodnji kvalitetnog ranog grožđa i koje je nužno potrebno aktivirati za razvoj rentabilne i visokoproduktivne proizvodnje kako kvalitetnih sorti grožđa – vina tako i povrtlarskih kultura.

Sa zadovoljstvom je utvrđeno da je dio polja „Rastoka“ već zasađen  jabukama  i jagodama, što je dobilo obilježje vrgoračkog brenda, koji poprima sve veće značenje na području Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Osobito važnom drži se činjenica da je tržište, za plasman ovih proizvoda, osigurano te da se nalazi u ubrzanom razvoju i da se na njemu ostvaruju vrlo povoljne prodajne cijene za proizvođače, što znači da ne bi trebalo biti problema oko dobivanja konkretnih investitora za ulaganje u ove programe, koje priprema HSSD. 

8. Iznijet je prijedlog predstavnicima grada Vrgorca da se čim prije izradi program dovoda pitke i industrijske vode do sela na „Orahu“, a upućena je i molba Vladi RH da konkretno implementira svoj, javno istaknuti, program da voda treba doći u svako selo. Ovo je osobito važno za neophodnu revitalizaciju desetine sela na području „Oraha“, koja zaslužuju pitku vodu, kao temeljni preduvjet za podvarak života, u ova sela. 

9. Utvrđena je potreba za dostavu ovih razmatranja svim Ministarstvima  Republike Hrvatske sa molbom (požurnicom) onim Ministarstvima, koja do danas nisu imenovala svoje predstavnike u izvršni Odbor za realizaciju programa Hrvatskog Svjetskog Sabora, da svoje predstavnike čim prije odrede, kako bi se mogli čim prije i čim učinkovitije pripremiti i aplicirati konkretni programi „MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH“ na području grada Vrgorca i „MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA u gradu Karlovcu. 

Zakazuje se slijedeći sastanak koji će  se održati dana  19. lipnja 2008. godine u Poreču sa početkom u 12,00 sati u ulici Vl. Gortana 2.

 

  Za rad je predviđen slijedeći:

 

                                                DNEVNI RED 

 

1. Detaljne informacije o programu „MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH“ i  imenovanje nositelja pojedinih dijelova programa:

            a) Uvjeti i načini pristupa domaćem i svjetskom kapitalu

            b) Program škole ugostiteljstva i gastronomije.

            c) Program škole folklora i međunarodnog  festivala folklora.

            d) Program informatike.

            e) Program kampiranja.

 

2. Detaljno informiranje o „MEĐUNARODNOM GOSPODARSKOM CENTRU“ Karlovac. (Nositelji programa upoznat će sudionike Skupa sa konkretnim programima).

 

3. Informacija o programu „MEĐUNARODNOM LIKOVNOM CENTRU“ Ludbreg.

            S obzirom na neophodno Vaše prisustvo, molimo Vas da se pozivu odazovete.

             U slučaju potrebe dodatnih informacija možete koristiti tel. 052431575 ili

52427057, ili 0915665254 ili na e-Mali: mladi@hssd.hr  www.mladi.hssd.hr

 

                        Vama na usluzi uz poštovanje!

                                                                                     Koordinator:

                                                                                    Niko Šoljak prof. ing.

 Prilog:

 

            Pregled zaključnih razmatranja na redovitoj radnoj sjednici, koja je održana 08.
svibnja 2008. u prostorijama MZOS, Zagreb

           

            Rad sjednice započet je u 13,00 sati srdačnim pozdravom svih nazočnih od strane domaćice Gdje: Ivane Puljiz i koordinato Nike Šoljka koji je iscrpno prezentirao značajnije aktivnosti između dvije sjednice te prijedlog budućih akcija koje bi trebalo poduzeti na planu ostvarivanja programskih ciljeva HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA, konkretno realizacije programa MEĐUNARODNOG CENTAR MLADIH.

            Tijekom rasprave, u kojoj su sudjelovali svi nazočni, utvrđena su slijedeća zaključna razmatranja:

1. Potvrđeno je da Program Međunarodnog Centara Mladih predstavlja interakcijsku sintezu većeg broja pojedinačnih – specijalnih programa i projekata koji sačinjavaju jednu homogenu cjelinu, što mu daje obilježje velikog i složenog Programa od nacionalnog i međunarodnog značenja. Iz njegove strukture proizlazi da svojim sadržajem zadire u područja rada i nadležnosti svih ministarstva Republike Hrvatske, što je bilo temeljnim razlogom da se svako ministarstvo uključi u njegovo provođenje posredstvom svojih predstavnika koji bi trebali, prvenstveno, preuzeti ulogu koordinatora za povezivanje pojedinih nositelja specijalnih projekata s odgovarajućim službama u matičnom Ministarstvu.

2. Struktura i funkcija sveukupnog Programa i njegovih sintetičnih dijelova omogućava njegovo fazno pripremanje, aplikaciju i kontrolu procesa implementacije, što mu daje obilježje dinamičke i financijske elastičnosti.

3. Upravo istaknuta programska elastičnost omogućava i zahtijeva da se za svaki pojedinačni pod-program i/ili projekt utvrde specijalistički stručnjaci, kao njegovi glavni nositelji, koji će svojom kreacijom (osmišljavanjem ideja) i operativnim zalaganjem, a uz odgovarajuću logistiku Središnjice te predmetno nadležnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, raditi na njegovoj pripremi, aplikaciji, kontroli procesa izvršavanja i regulaciji utvrđenih devijacija, koje se pojave u tijeku primjene. Od jedinica lokalne samouprave i ministarstava očekuje se potpora, ovom Programu, koja će biti sukladna sa političkom i gospodarskom strategijom razvoja Republike Hrvatske, iz područja njihove resorne nadležnosti.

4. Rad nositelja pojedinih programa i projekata predstavlja anticipativni trošak - cijenu koštanja, odnosno prodajnu cijenu predmetnog projekta, što znači da nositelji ne ostvaruju nikakve financijske prihode u procesu njegovog kreiranja i izrade. Pravo na novčanu naknadu ostvaruju se trenutkom aplikacije ili realizacije svakog pojedinog projekta.

5. Gradovi Vrgorac, Makarska i Ljubuški prihvaćaju Program te su se obvezali da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se Program nesmetano mogao realizirati.

6. Potrebno je čim prije odrediti nositelja Programa o međugraničnoj suradnji, kako bi se mogli pokrenuti i drugi projekti koji su sa njime u interakcijskoj sprezi.

7. Smatra se posebno važnim određivanje nositelja dijelova Programa koji su usmjereni prema Evropskoj uniji i drugim državama svijeta, uz koordinaciju predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, kojeg treba imenovati i koji bi trebao osigurati logističku potporu prema Briselu te koji bi trebao predstavljati osobu od povjerenja i velikog utjecaja.

8. Do sada su poznati nositelji projekata iz područja Europskih i svjetskih programa koji imaju osnovu za pristupne fondove Europske unije te slične svjetske fondove.., Informatike, komunikologije, eko program i energetike, škole košarke, ugostiteljstvo i gastronomiju, folklor i glazbu, likovnu umjetnost, kulturnu olimpijadu, te zaštite i upravljanja u kriznim situacijama…

9. Na razini Hrvatske pokrenut je proces izrade Programa organiziranja mladih. U tijeku je izbor njegovog glavnog nositelja te koordinatora mladih po županijama. Očekuje se da će ovaj proces biti dovršen u tijeku nekoliko slijedećih mjeseci. Svim mladim stručnjacima koji znaju, koji su sposobni i voljni dati svoj doprinos za implementaciju ovoga Programa, biti će dostupne sve raspoložive informacije te će biti izravno ili posredno uključeni u druge kompatibilne programe u procesu njihove pripreme i implementacije, što osigurava i mogućnosti ostvarivanja određenih financijskih prihoda. Također će imati mogućnost stjecanja stručnih i praktičnih znanja te vještina, koje su neophodne za postizanje potrebne razine stručnosti.

10. Zakazuje se sastanak na terenu, dana 29. svibnja 2008.g. u 12,00 sati u Vrgorcu kako bi se svi sudionici, ovoga Programa, izravno upoznali sa glavnom lokacijom na kojoj bi se trebalo implementirati gotovo sve dijelove ovog Programa. U okvirima ovoga sastanka osigurani su uvjeti za izravnu komunikaciju među nositeljima svih pod-programa i pojedinih projekata te njih sa predstavnicima iz ministarstava, kao važan preduvjet za njihov uspješan rad na planu pripreme i implementacije konkretnih projekata.

 

Zagreb, 08. svibanj 2008. godine.

                                                                                                Koordinator:

                                                                                                Niko Šoljak, prof. ing.