IZVJEŠĆE

sa Skupa
HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA
održanog u četvrtak, 27. rujna 2007.
od 11 do 17 sati

 

  1. obavljena je analiza napravljenog 
  2. utvrđen program rada za daljnje aktivnosti.
  3. određen je prioritetan zadatak - prostor u Zagrebu,
  4. ostvarenje međunarodnog centra mladih
  5. edukacija i ostvarenje programa Odbora:  za likovnu djelatnost, obrazovanje, nekretnine, turizam i drugih.

 Prvi i najvažniji korak HSSD je:

- pokretanje programa stvaranja Hrvatske Svjetske Banke.

 Većina nazočnih je potpisala izjavu, te su postali povjerenici buduće banke.

Zaključeno je:

  1. -         da se izjava povjerenika objavi na svim sredstvima informiranja
  2. -         te da se omogući svim Hrvatima i njihovim prijateljima da mogu biti povjerenici banke.

 Povjerenici će dobiti ovlaštenja i članske iskaznice. Većina povjerenika je potpisala Izjavu o osnivačkom ulogu većem od 10.000 eura, dok je jedan upisao 100.000 eura.
Izjave će se potpisivati dok se ne prikupi dovoljan broj Hrvata koji će biti osnivači i vlasnici HRVATSKE SVJETSKE BANKE.
Svi oni koji upišu osnivački ulog, dobit će predugovor.
Nakon potpisa predugovora, zakazat će se Osnivačka skupština,
izabrati Izvršni odbor i Direktor.
Osnivači potpisuju Ugovore.
Time su stvoreni uvjeti za osnivanje i početak rada banke.
Vjerujemo da će hrvatski narod u Hrvatskoj i u svijetu , podržati osnivanje HRVATSKE SVJETSKE BANKE te pozivano pojedince i organizacije da budu osnivači i vlasnici HRVATSKE SVJETSKE BANKE!

 Izjava u prilogu:

 

SVI PRIPADNICI HRVATSKOG NARODA I PRIJATELJI
KOJI ŽELE POMOĆI,
MOGU BITI POVJERENICI BUDUĆE
HRVATSKE SVJETSKE BANKE.
TAKO ĆETE  POMOĆI DA SE
HRVATSKA SVJETSKA BANKA ORGANIZIRA I SLUŽI  HRVATSKOM NARODU I DRUGIM NARODIMA SVIJETA.

 

                                        

I Z J A V A

Kojom ja ____________________________________________

rođen-a ___________________u _________________________

od majke_____________ rođeno prezime  __________________

oca__________________

Adresa u Hrvatskoj Ul_____________br ___________________         Pošta____________Grad_____________Država_____________________

tel:______________Fax:______________Br. mob:___________________

E-mail:______________________________________________________

 pod moralno pod moralnom i krivičnom odgovornošću, kao povjerenik-ca HRVATSKE SVJETSKE BANKE obavezujem se:

1. da ću, u granicama svojih mogućnosti, svakom pripadniku Hrvatskog Naroda i prijateljima Hrvata, omogućiti biti suvlasnikom-com HRVATSKE SVJETSKE BANKE odnosno, omogućiti upis iznosa od 10.000, eura do 1 milion eura.

2. da ću čuvati tajnost, podataka o budućim suvlasnicima, te da neću dopustiti da te informacije budu dostupne trećim licima, osim kada budući suvlasnik pismeno da izjavu da se njegovo ime može javno koristiti kao budućeg suvlasnika Hrvatske Svjetske Banke

 Ovim potvrđujem da su podaci o meni kao povjereniku:

Javni   DA   NE  (zaokružiti što se želi)

 Potvrđujem da sam upoznat-s sa slijedećim:

- da je najmanji vlasnički udio 10.000 eura, najveći 1 milion eura.
- da se matična banka osniva u Švicarskoj,  a banke kćeri, u Hrvatskoj i u drugim državama svijeta.
- da će banka poslovati u skladu sa zakonom zemlje u kojoj se osniva  i po svim međunarodnim pravilima poslovanja banaka.
- da će banku voditi profesionalci koje će izabrati Upravni Odbor Banke.
- da će se na prvoj Osnivačkoj skupštini izabrati upravni odbor, glavni direktor, upravni i nadzorni odbor Banke, a pravo glasa će imati svaki osnivač prema uplati osnivačkog uloga.

Tko uplati     10.000 eura, imat će jedan glas.
Tko uplati   100.000 eura, imat će deset glasova.
Tko uplati 1000.000 eura, imat će sto glasova itd.

Upravni odbor Banke imat će mogućnost izbora menagmenta, jer će oni dati program tako da se Upravni odbor može odlučiti za najbolji program.
- da će svaki osnivač dobiti predugovore o osnivačkom ulogu i na Osnivačkoj skupštini ugovor, koji će biti u skladu s predugovorom.
- da će Osnivačka skupština budućih vlasnika banke biti tajna.
- da ću sve dobivene podatke u roku od tri dana dostaviti

Upravi Hrvatskog Svjetskog Sabora, odnosno Generalnom povjereniku države  u kojoj se nalazim i izvještavati o postignutim rezultatima

- da ću gore navedeno časno i pošteno odraditi i to bez ikakve naknade

što potvrđujem svojim potpisom

 

                                                                  Povjerenik:

                                                        ____________________

Napomena:

Svaki povjerenik će dobiti člansku iskaznicu i ovlaštenje kao povjerenik.
Povjerenik nema pravo uzimati novac ni od koga, niti po bilo kojoj osnovi vezano za ostvarenje programa Banke.         

   I Z J A V A

BUDUCEG OSNIVACA BANKE

 

kojom ja _____________________________rođen-a ___________________

u ________________

od majke__________ rođeno prezime______________________________ i oca_______________

broj osobne ili putovnice______________________

mjesto izdavanja ____________________dana _______________________

adresa stanovanja:

Mjesto_________________________Grad ___________________________

Država_________________________

želim biti suvlasnikom HRVATSKE SVJETSKE BANKE

sa iznosom od ____________________________________.

Moje ime kao osnivača želim da bude javno  

DA   NE 

 

U ____________________dana __________________

                                              

                                                                           Osnivač i suvlasnik Banke

                                                                           _______________________